Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Oбщински предприятия Общинска собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Търговия Околна среда Селско стопанство и гори

Дейности

Дата на публикуване: 14.10.2021
Последна актуализация: 26.01.2022

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

  • Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея
  • Образованието
  • Здравеопазването
  • Културата
  • Благоустрояването и комуналните дейности
  • Социалните услуги
  • Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси
  • Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници
  • Развитието на спорта, отдиха и туризма
  • Защитата при бедствия

Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината и на кметския наместник се подпомага от общинска администрация.

Общинската администрация е структурирана в дирекции.

Изпълнението на задълженията на служителите в общинската администрация се основава на принципите на законност, лоялност, добросъвестност, безпристрастност, равнопоставеност, отговорност, политически неутралитет, почтеност, конфиденциалност, отчетност, колегиалност и учтивост.