Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

BG05SFPR002-2.002-0009 Укрепване на общинския капацитет в община Долна баня

Дата на публикуване: 11.01.2023
Последна актуализация: 31.07.2023

 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”

Проект: „Укрепване на общинския капацитет в община Долна баня”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз

Бенефициент: Община Долна баня
Обща стойност на проекта: 29 845 лв., от които 20 891,50 лв. от ЕС и 8 953,50 лв. от НФ
Начало на проекта: 03.01.2023 г.
Край на проекта: 03.05.2024 г.

Цели на проекта: 
Целта на проектното предложение е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми в община Долна баня, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. 
Тази подкрепа ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от община Долна баня.