Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.01.2023

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НАЧИН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Гише № 1  в сградата на община Долна баня, ет. 1 - Деловодство

Адрес: 2040, гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ № 134
e-mail: obshtinadb@abv.bg
Телефон: 07120 / 21-21
Работно време: 08:00 – 17:00 часа
Отговорно лице: Секретаря на община Долна баня

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на  заявление (образец) –  писмено или устно.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на обществената информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на министъра на финансите

Срок на изпълнение -  14 дни

Право на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ дава право на ВСЕКИ:

  • български гражданин,
  • чужд гражданин или лице без гражданство,
  • юридическо лице,

да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Повторно използване на информацията

Всеки гражданин на Република България, чужденец или лице без гражданство, и всички юридически лица имат право на повторно използване на информация.

Информация за повторно ползване се предоставя след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща  на община Долна баня: obshtinadb@abv.bg, както и на платформата за достъп до общиствена информация.   

Такса: Информацията за повторно използване се предоставя безплатно. Заплащат се материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на обществената информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на министъра на финансите.

Община Долна баня не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Община Долна баня не е длъжна да продължава създаването и събирането на определн вид информация за нуждите на повторното й ползване.