Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.10.2022

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НАЧИН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Гише № 1  в сградата на община Долна баня, ет. 1 - Деловодство

Адрес: 2040, гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ № 134
e-mail: obshtinadb@abv.bg
Телефон: 07120 / 21-21
Работно време: 08:00 – 17:00 часа
Отговорно лице: Секретаря на община Долна баня

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на  заявление (образец) –  писмено или устно.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на обществената информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на министъра на финансите

Срок на изпълнение -  14 дни

Право на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ дава право на ВСЕКИ:

  • български гражданин,
  • чужд гражданин или лице без гражданство,
  • юридическо лице,

да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Повторно използване на информацията

Всеки гражданин на Република България, чужденец или лице без гражданство, и всички юридически лица имат право на повторно използване на информация.

Информация за повторно ползване се предоставя след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща  на община Долна баня: obshtinadb@abv.bg, както и на платформата за достъп до общиствена информация.   

Такса: Информацията за повторно използване се предоставя безплатно. Заплащат се материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на обществената информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на министъра на финансите.

Община Долна баня не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Община Долна баня не е длъжна да продължава създаването и събирането на определн вид информация за нуждите на повторното й ползване.