Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкета за удовлетвореността на потребителите на административни услуги

Въпроси
Имате ли постоянен достъп до служителите от общинска администрация?
Коментар
Доволни ли сте от обслужването на служителите, работещи в общинската администрация?
Коментар
Достатъчно любезни ли са според Вас служителите на общинската администрация?
Коментар
Доволни ли сте от бързината на обслужването?
Коментар
Компетентни ли са общинските служители?
Коментар
Ефективно ли е обслужването, спазват ли се сроковете?
Коментар
Удобно ли е за Вас работното време на общинската администрация?
Предлагам следното работно време: ........................................
Имало ли е случай, когато не Ви е било обърнато внимание от служител на общинската администрация?
Коментар
Получавате ли помощ от служителите на общинската администрация при попълването на документите?
Коментар
Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в община Долна баня?
Посочете най - важните според Вас проблеми на община Долна баня, за решаването на които трябва да се съсредоточи общинска администрация Долна баня.