Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Дирекция „Регионално развитие и стопанска политика“ в Община Долна баня, отговаря за изпълнението на функциите и задачите по устройство на територията на общината:

 • Поддържа, актуализира и попълва кадастрални и регулационни планове на общината, дава строителни линии и нива на сгради и съоръжения, извършва административно-техническото обслужване на населението. Води регистри.
 • Упражнява контрол по спазване и прилагане на общите устройствени и подробни градоустройствени планове, одобрени проекти, строителни книжа и разпоредбите по ТСУ.
 • Проверява съответствието на извършващото се строителство с издадените строителни книжа, като осъществява превантивен контрол на етап строителство и превантивен контрол на етап експлоатация.
 • Взема становище по спорове и осъществява контрол, съгласно ЗУТ и свързаните с него нормативни актове.
 • Приема и въвежда в експлоатация новопостроени обекти и съоръжения IV и V категория.
 • Поддържа знаково стопанство и хоризонталната маркировка в чертите на населените места и организация на движението.
 • Осъществява контрол по прилагането на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешения за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазването на действащите нормативни актове по устройство на територията. Осъществява превантивен контрол.
 • Инвеститорски контрол на обекти с инвеститор община Долна баня.
 • Съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив на общината.
 • Организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет по устройство на територията, включително експертизи и становища по внесени проекти.
 • Подготвя технико-икономическото задание и конкурсни /тръжни/ документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции.
 • Проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им.