Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77
Покани за заседания Докладни записки

Заседания на Общински съвет

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземането на решения, гарантиране и закрила на интересите на общината и на населението й.