Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.01.2022

Административното обслужване в Община  Долна баня се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно процесуалния кодекс (АПК) и Хартата на клиента на Общината.

Административното обслужване в рамките на Община Долна баня се осъществява чрез:

  • Центърът за административно обслужване, находящ се на първия етаж на административната сграда на Община Долна баня;
  • Електронно - чрез интернет страницата на Община Долна баня.