Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Обжалвани актове Декларации по ЗПКОНПИ

Общински съвет - Долна баня

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Общинският съвет – Долна баня е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на  общината при условия и ред, определени от закон.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Общинският съвет се състои от единадесет общински съветници, избрани от населението на общината.

Общинският съвет определя политиката на общината, относно местното самоуправление, регионалното развитие, общинската собственост, общинските финанси, образованието, културата, благоустройството и комуналното обслужване, социалното подпомагане, здравеопазването, опазването на околната среда, спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет:

 • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.
 • Избира и освобождава председателя на общинския съвет.
 • Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.
 • Определя размера на трудовото възнаграждение на кмета в рамките на действащата нормативна уредба.
 • Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.
 • Определя размера на местните такси в граници, определени със закон.
 • Приема решения за придобиване , стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета.
 • Приема решения за създаване , преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие и определя своите представители в тях.
 • Приема решения за ползване на банкови кредити.
 • Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или части от нея, при условията на закона за устройство на територията.
 • Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитието на общината.
 • Определя изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от етническите, историческите, социалните и др. особености на общината, както и от състоянието на техническата и социална инфраструктура.
 • Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина и определя свои представители в тях.
 • Прави предложения за именуване и преименуване на улици, площади, вилни зони, курортни местности и други обекти с общинско значение.
 • Обсъжда и приема решения по предложения на кмета по въпроси от своята компетентност.
 • Одобрява символи, празници и печат на общината.
 • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
 • Решава и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската администрация, както и всички въпроси, посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинският съвет приема наредби, правилници, инструктажи и решения по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител в седемдневен срок.

Актовете на общинския съвет се излагат на определено от кмета място в сградата на общината и се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

При нарушаване на наредбите се прилага административно наказателно производство по реда на Закона за административни нарушения и наказания.

Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14 - дневен срок от изтичане на мандата на предишния общински съвет и избира с тайно гласуване от своя състав председател на съвета.

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 •  по негова инициатива;
 •  по искане на една трета от общинските съветници;
 •  по искане на една пета от избирателите на общината;
 •  по искане на областния управител.