Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Общински съветници в Общински съвет - Долна баня, мандат 2019-2023 г.

 1. Лиляна Драганова - Председател
 2. Биляна Спасова - Рименова
 3. Даниела  Методиева
 4. Елисавета  Сестримска
 5. Николай  Чернаев
 6. Огнян  Добрев
 7. Петя  Янева
 8. Славчо  Бояджиев
 9. Филип  Джамбазов

 

Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагане на клетвата.

Общинските съветници имат право:

 • Да бъдат избирани в състава на постоянни и временни комисии на съвета
 • Да предлагат включването в дневния ред на заседанието на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внасят проекти за решения.
 • Да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.
 • Да отправят питания към кмета, на които се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът не реши друго.

Общинските съветници са длъжни:

Да присъстват на събранията на общинския съвет, на постоянните и временни комисии, в които са избрани и да участват в решаването на разглежданите въпроси.
Да поддържат връзки с избирателите и да ги информират за дейността и решенията на общинския съвет.

Общинските съветници нямат право да участват в ръководствата на общински фирми/директори, управители, заместник-директори или заместник-управители/.

Общинските съветници не могат да участват при вземане на решения, когато се отнасят до техни имуществени интереси или до интереси на съпрузи и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително.

Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на неговите комисии.

За времето, през което изпълнява задълженията си, той получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

Държавните органи, стопански и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинските съветници, както и да им предоставят сведения и документи, които са им необходими във връзка с дейността им като съветници, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.