Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Общински съветници в Общински съвет - Долна баня

Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагане на клетвата.

Общинските съветници имат право:

  • Да бъдат избирани в състава на постоянни и временни комисии на съвета
  • Да предлагат включването в дневния ред на заседанието на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внасят проекти за решения.
  • Да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.
  • Да отправят питания към кмета, на които се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът не реши друго.

Общинските съветници са длъжни:

Да присъстват на събранията на общинския съвет, на постоянните и временни комисии, в които са избрани и да участват в решаването на разглежданите въпроси.
Да поддържат връзки с избирателите и да ги информират за дейността и решенията на общинския съвет.

Общинските съветници нямат право да участват в ръководствата на общински фирми/директори, управители, заместник-директори или заместник-управители/.

Общинските съветници не могат да участват при вземане на решения, когато се отнасят до техни имуществени интереси или до интереси на съпрузи и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително.

Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на неговите комисии.

За времето, през което изпълнява задълженията си, той получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

Държавните органи, стопански и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинските съветници, както и да им предоставят сведения и документи, които са им необходими във връзка с дейността им като съветници, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.