Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.12.2021

В състава на община Долна баня влизат общинският център – град Долна баня и село Свети Спас – населено място с кметски наместник.

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.

Общинска администрация Долна баня подпомага дейността на кмета на общината при осъществяване на правомощията му визирани в законите, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица.

Дейността на Общинска администрация се осъществява на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, координация и принципите на местно самоуправление.

Общинска администрация извършва административни услуги, комплексни административни услуги и електронни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията на качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Общинска администрация е обща и специализирана.

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.