Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50THHN7

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 24.06.2022

Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на Община Долна баня

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в Община Долна баня

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Долна баня

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Долна баня

Политика на мрежова и информационна сигурност в община Долна баня

Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, сигнали за корупция и лошо администриране, подадени до община Долна баня

Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив на община Долна баня

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в общинска администрация Долна баня

Вътрешни правила за обмен на документи чрез система за електронен обмен на съобщения

Правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма при община Долна баня

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на община Долна баня