Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KK7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12146

Минерални води

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2023

Най-голямото богатство на Долна баня са минералните извори.
Термоминералните води на града притежават почти целия спектър от полезни качества.
Общата характеристика на водата е: слабоминерализирана, алкална, радиоактивна.

Геотермалният извор е с дебит 17 л/сек. като има неразкрит потенциал. Началната температура е 62 - 65 градуса по Целзий. Водите са подходящи за лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат и посттравматични състояния, дихателната и нервната системи, гинекологични и кожни заболявания, вторични анемии, проблеми с обмяната на веществата, както и за питейно приложение, но само за профилактика на кариес, поради високото съдържание на флуор.

Друг минерален извор е този, който се намира в местността “Бялата вода”, разположен на 2,5 км югозападно от града, с дебит 1 л/сек. и температура 26 градуса по Целзий. Водата се характеризира като хипотермална, слабоминерализирана, сулфатно-натриева, без санитарно-микробиологични признаци на замърсявания. Радиоактивните показатели са в границите на нормите на минералните води. Има устойчив физико-химичен състав и се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика, както и за трапезни цели.

Община Долна баня е със слаба антропогенна дейност и значително запазени екосистеми и природни забележителности. Такива са територията южно от гр. Долна баня, т.е. Севернияj дял на Рила планина, включеният в Национален парк “Рила” резерват “Ибър” и природните забележителности в този район. Запазени и в добро състояние екосистеми са в обособения курорт от национално и местно значение. Проучванията за състоянието на околната среда, основани на данните на РИОСВ-София сочат, че община Долна баня е един от екологично най-чистите райони в страната.
Основни източници на организирани емисии от вредни вещества за общината са горивните инсталации с битов характер и емисиите от моторни превозни средства. Основни проблеми, свързани със замърсяването на атмосферата, са автомобилният транспорт и битовият фактор – прахта от непочистените и неблагоустроени улици, битовите отпадъци. Акустичното натоварване на средата от средствата на транспорта е значително поради високите шумови нива, интензивността на транспортните потоци, състоянието на настилките, организацията на движението и други.
В процес на разработване е Общинската програма за опазване на околната среда.

Нормативна уредба

Тарифа за таксите

Решение за изменение на Тарифа за таксите 

Заявление

Разрешително

Правилник за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находища на минерална вода-изключително държавна собственост, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на община Долна баня, приет с Решение №112 по Протокол №17 от р.з. на Обс Долна баня от 20.11.2012 г. (Отменен с Решение №522 от 28.04.2023 г. по Дело №112/2022 г. на АССО, с вх. №42/04.05.2023 г., с изх. № 05840)

Обявления

Обявление № 86/30.09.2013 г.

Разрешително за водовземане от минерална вода

Регистри

Регистър на съоръженията за минерална вода

Регистър на издадените разрешителни

 

Хидрогеоложки доклад

Хидрогеоложки доклад