Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2022

Обратната връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги има за цел предоставянето на качествени услуги по ефективен и прозрачен начин и се ръководи от следните принципи:

  • Улесняване на потребителите при получаване на информация за видовете административни услуги и необходимите документи.
  • Повишаване на стандартите при предоставяне на професионална консултация на заинтересованите лица.
  • Повишаване качеството на предоставяните услуги.
  • Осигуряване на достъпни начини за подаване на сигнали, предложения, мнения.
  • Извличане на препоръки за подобряване на обслужването от направени предложения и мнения.

Община Долна баня създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите:

  • Анкетна кутия за коментари, похвали или оплаквания - в ЦАО ;
  • Пощенска кутия за сигнали срещу корупция във фоайето на Общината;
  • Рубриката ”Анкета” в Интернет-страницата на Община  Долна баня за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги;
  • Възможност за подаване на он-лайн сигнали за корупция в общинска администрация.