Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

БАНКА ДСК

КЛОН КОСТЕНЕЦ

BIC: STSABGSF

IBAN: BG21STSA93008410908900

 

Кодове за вид плащане:

442100 - ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 - ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

448001 - ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

442300 - ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

441400 - ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

448007 - АДМИН. УСЛУГИ

442500 - ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ