Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Административното обслужване в рамките на Община Долна баня се осъществява чрез:

 • Центърът за административно обслужване, находящ се на първия етаж на административната сграда на Община Долна баня;
 • Електронно - чрез интернет страницата на Община Долна баня.
 • Заявление - универсален образец

Административни услуги ТСУ

 1. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца
 2. Извършване на оценка за съответствие на ИП от ОЕСУТ
 3. Заверяване на екзекутивна документация по чл. 175, ал. 2 от ЗУТ
 4. Регистрация на технически паспорт на строеж
 5. Разрешение за изработване на план - извадка
 6. Освидетелстване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи по ЗУТ
 7. Издаване на комбинирана скица и удостоверение по чл. 11 от ППЗСПЗЗ
 8. Издаване на комбинирана скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
 9. Издаване на удостоверения за имоти държавна или ОС
 10. Разглеждане на скица-проект за допълване(поправка) на одобрен КП
 11. Разрешение за прокарване на временен път
 12. Съгласуване и одобряване на план-извадка
 13. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот по чл.192 от ЗУТ
 14. Издаване на специфични удостоверения, становища и уведомителни писма
 15. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода
 16. Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско, учебно заведение и жилищни сгради
 17. Удостоверение за реално определени части на поземлен имот
 18. Заповед за смяна на титуляра в разрешението за строеж
 19. Искане за закупуване на земя с отстъпено право на строеж
 20. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Административни услуги "Кадастър"

Административни услуги "Контрол по строителството"

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Административни услуги "Социални дейности"

Административни услуги "Транспорт"

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Административни услуги Нотариална дейност

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административно-технически услуги Общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ