Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.12.2021

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛНА БАНЯ  
 
ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА


Кмет на община
Заместник-кмет
Кметски наместник с. Свети Спас

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

1. Секретар на община
2. Секретар на МКБППМН

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Директор
2. Старши експерт „Финанси, бюджет и ТРЗ“
3. Старши експерт „Счетоводител“
4. Старши експерт „Човешки ресурси“
5. Старши експерт „Гражданско състояние“
6. Старши експерт „ЕСГРАОН“
7. Младши експерт „Технически секретар на ОбА
8. Младши експерт „ТРЗ и ЛС национални програми и проекти“
9. Младши експерт „Касиер-счетоводител“
10. Главен специалист  „Общинска собственост“

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Регионално развитие и стопанска политика”

1. Директор
2. Главен архитект
3. Главен инженер
4. Старши експерт „Програми и проекти“
5. Старши експерт „Приходи от местни данъци и такси“
6. Старши експерт „Местни данъци и такси“
7. Старши експерт „Пазарни отношения, търговия, транспорт, спорт, туризъм“
8. Старши експерт „Програми ОСПОЗ и охрана на труда“
9. Младши експерт „Образование, култура и връзки с обществеността“
10. Младши експерт „Касиер местни данъци и такси“  
11. Младши експерт „Касиер“
12. Младши експерт „Проекти и програми“ - Дофинансиране
13. Младши експерт „Организационно техническа дейност на общински съвет“ - Дофинансиране
14. Главен специаалист „Кадастър и регулация“
15. Главен специалист „ТСУ и градоустройство“
16. Главен специалист „Технически секретар и ТСУ“
17. Изпълнител – „Шофьор-домакин“- Дофинансиране