Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.06.2022

Решения за развитието на община Долна баня се взeмат от общински съвет Долна баня и от кмета на общината.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Те могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общинска администрация Долна баня не взeма самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влезли в законова сила решения на общински съвет Долна баня или други, които са в компетентността на кмета на общината.