Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

BG05SFPR002-2.001-0032 Грижа в дома в община Долна баня

Дата на публикуване: 11.01.2023
Последна актуализация: 10.04.2024

 

 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”

Проект: „Грижа в дома в община Долна баня”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз.

Бенефициент: Община Долна баня
Обща стойност на проекта: 159 346,01 лв., от които 111 542,21 лв. ЕС и 47 803,80 лв. НФ
Начало на проекта: 01.12.2022 г.
Край на проекта: 01.10.2024 г.

Цели на проекта:
Целта на проекта е в община Долна баня да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Чрез проекта ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Постигането на тази цел на територията на община Долна баня ще допринесе за изпълнението на Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи” на Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.