Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

BG05M9OP001-6.004-0017 Патронажна грижа + в община Долна баня

Дата на публикуване: 02.02.2022
Последна актуализация: 31.07.2023

Лого на ОП РЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.
Проект: BG05M9OP001-6.004-0017  "Патронажна грижа +  в община Долна баня"
Бенефициент: Община Долна баня
Стойност на проекта: 150 487,77 лв.  от ЕСФ
Начало на проекта: 02.02.2022 г.
Край на проекта: 02.11.2022 г.
Цел на проекта: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.