Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2GB1
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2GR7

Други

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 26.03.2024

Политика за равнопоставеност на половете

ПОЛИТИКА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ

 

Равенството между половете е основно право, обща ценност на Европейския съюз и необходимо условие за постигане на целите на Съюза за растеж, заетост и социално сближаване. България е страна с традиции в насърчаването на равенството между половете. Членството на страната в ЕС активизира усилията за надграждане на националното законодателство в тази област и политиката за равнопоставеност между жените и мъжете.

 

В областта на равнопоставеността на половете усилията са насочени към осигуряване на условия за равенство между жените и мъжете във всички области на обществения живот, превенция и защита от дискриминация.

 

Като местна власт, Община Долна баня се ангажира да следва националната стратегия  за равнопоставеност между половете, разработена от Министерството на труда и социалната политика, както и всички препоръки и насоки от Националния план за прилагане на стратегията, публикуван на страницата на министерството.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.