Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.12.2021

Електроснабдителна мрежа

      Община Долна баня се захранва с електроенергия от републиканската енергийна система   чрез   районната   електрическа   подстанция   в   Костенец.   Тази   подстанция понижава напрежението на магистралната енергопреносна мрежа от 110 кV на 20 кV и осигурява електрозахранване със средно напрежение на районните трансформаторни постове в общината. Електрозахранването на отделните потребители е изпълнено с въздушни линии, подземни кабели и смесено. В общината не са изградени електропроизводствени мощности. Електроразпределителната мрежа за средно и ниско напрежение се стопанисва и поддържа от подрайон Костенец, подразделение на “ЧЕЗ” АД.
Общината разполага с необходимите трафопостове, въздушни и кабелни линии, съответстващи на потребностите на промишлените предприятия, стопанските, административните и социалните обекти. В експлоатация са 13 трафопоста, в т.ч. - 11 в стоманобетонни постройки и 2 мачтови с обща инсталирана мощност 3 440 kVA. Техническото  състояние  на  съоръженията  и  линиите  от  електроразпределителната мрежа отговаря на изискванията за сигурно и качествено електрозахранване

Водоснабдителна  мрежа

      Главната водна артерия за района на община Долна баня е р. Марица. През територията преминава и р.Бистрица и четири по-малки реки, които са предимно със снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено пролетно- пълноводие през април и май и два минимума – зимен и летен. Водите на р. Марица се използват за задоволяване на различни нужди: в бита, промишлеността и в селското стопанство – за напояване. По поречието й са изградени редица хидротехнически съоръжения. Районът е слабо обилен на подземни води. Голяма част от тях са привързани към скалните комплекси, а някои контактуват с терасните води на р. Марица. На територията на община Долна баня се намират два минерални извора - с дебит 11,6 л/сек. и температура 62°, дебит 2л/сек. и температура 26°.Капацитетът на водоизточниците, от които се водоснабдяват градът и в.з. Долна баня, е достатъчен за задоволяване питейно-битовите нужди на населението в момента.

Канализационна мрежа

     Съществуващата канализационна мрежа е проектирана за прием и пренос на битово- фекални води, непълно разделна канализация с повърхностно оттичане на дъждовните води, чрез изградени улични канавки.Канализационната мрежа в община Долна баня е с обща дължина 28 км, 20 от които – изградени в общинския център град Долна баня. Село Свети Спас няма изградена канализационна система.

Газопроводна мрежа

      В община Долна баня не е изградена газопроводна мрежа.

Далекосъобщения и други мрежи

    Съобщителната инфраструктура е представена от технически съоръжения и мрежи, чрез които се осъществяват далекосъобщения, пощенски услуги, радио и телевизионни предавания.

Пътна и железопътна мрежа (класификация и състояние)

Стратегически важен за Долна баня е преминаващият през територията й второкласен път II-82, осъществяващ връзката на общината със съседните общини, курорта Боровец и  два  от  петте  паневропейски  транспортни  коридори  ОЕТК  №4  Дрезден  /Нюрнберг- Прага- Виена /Братислава – Гьор - Будапеща- Арад - Констанца/ Крайова – София - Солун, посредством който се реализират транспортните потоци с Македония, Сърбия и Гърция и ОЕТК№10 Залцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – София – Пловдив - Истанбул, осигуряващ международните транспортни потоци между Европа, България и Турция, и връзката между Европа и Азия.

Чрез второкласен път II-82 Долна баня-Самоков, с отсечка от 14 км към к.к. Боровец, общината осъществява транспортните връзки със съседната община Самоков. Комуникационната артерия преминава през територията на град Долна баня, като е фактор за замърсяване на въздуха и нарушаване на акустичната обстановка в града в следствие на транзитния трафик.

По отношение на вътрешното транспортно обслужване на общината, то се осъществява от: първокласен път І-8 /Е 80/ от пътен възел Мухово на АМ „Тракия” до гр.Костенец; второкласен път ІІ-82 – Костенец-Долна баня-Самоков към к.к. Боровец и четвъртокласна /общинска/ пътна мрежа за вътрешно транспортно обслужване: ІV 82003 – за село Свети Спас, община Долна баня и ІV 82002 за с. Пчелин. Като цяло община Долна баня разполага с добре изградена. В общината липсва ж.п. мрежа.

Сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци

През 2012 г. по ОП „Околна среда“  стартира проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион  Костенец (Самоков), с бенефициент община Самоков в партньорство с общините Костенец, Долна баня и Ихтиман. Проектът приключи през 2015 г. В новото регионално депо има: клетка за отпадъци, пречиствателна станция, буферен резервоар, система от отводнителни и охранителни канавки, приемна зона с портален монитор и център за рециклиране на отпадъците със съответното оборудване и контейнери със сепарираща и компостираща инсталация.