Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.01.2022

Релеф

В различните части на територията на община Долна баня се наблюдават различни типове релеф: котловинен, планински и алпийски, а надморската височина варира между 479,23 м и 2230,58 м. Котловинният релеф е характерен за северната половина на общината, в пояса между 479,2 и 600 м. В тази част на територията е най-ниската кота на терена – 479,23 м. Долнобанската котловина има разломен характер с обширно заравнено дъно, покрито със седиментни скали. Характерни са грабенови понижения, на места с малки хорстове.

На юг от този височинен пояс, на височина над 600 м, са разположени високите хълмове на Рила планина.
Планински релеф имат южните части на общината.За пояса от 600 до 1000 м е характерен нископланински релеф, с най-силно изразена площна и линейна ерозия в сравнение с другите външни фактори.На юг от териториите с нископланински релеф в общината, в пояса от 1000 до 1600 м, се наблюдава среднопланински релеф. Изложението на територията е различно в различните части. За най северните части е характерно преобладаващо южно, източно и югоизточно изложение. За централните части е характерно преобладаващо североизточно и северно изложение, а за най-южните части – северозападно, северно и североизточно изложение.

Климат

В климатично отношение територията на община Долна баня се разделя на 2 части: област с умерен континентален климат и планинска климатична област. Умереноконтиненталният   климат   е   характерен   за   териториите   под   1000   м надморска височина, които са около реките Марица, Очушница, Левица и Гуцалска – териториите в северната и в централната част на общината. Котловинният характер на Долнобанското поле е условие за инверсионно охлаждане, на което се дължи и фактът, че екстремните температури в общината са установени в ниските части. Териториите с умереноконтинентален климат в общината са  благоприятни за развитие на  селското стопанство.

Планинска климатична област обхваща земите над 1000 м надморска височина, които  в  община Долна  баня  заемат  най-южните  част  на  територията.  За  нея  са характерни ниски температури, обилни валежи и малка температурна амплитуда, устойчива снежна покривка през зимата, висока относителна влажност и силни ветрове. Териториите с планински климат в общината са подходящи за за дърводобив, развитие на животновъдство, отглеждане на картофи, ръж и др.

Средната годишна температура е 9.1ºС, средната януарската температура - 3ºС, а средната юлска температура - 19ºС. Средната месечна максимална температура на въздуха е най-висока през месец юли /26,2°/ и е най-ниска през януари /2,4°/. Средната годишна максимална температура на въздуха е 14,7°. Средната месечна минимална температура на въздуха е най-ниска през януари /-6° и е най-висока през юли /13,1°/. Средната годишна минимална температура на въздуха е 4,1°. Дъждомерната станция Долна баня отчита 547 мм годишен валеж. Средният брой на   дните   със   снежна   покривка е   55,   от   тях   22   се   падат   на   месец   януари. Средногодишната снежна покривка е 61 см. Снежна покривка започва да се образува най-рано на 14.X. и най-късно на 9.I. Устойчива снежна покривка се образува най-рано на
25.XI. и се разрушава най-късно на 25.III. Снежната покривка изчезва окончателно най- рано на 2.II и най-късно на 24.IV., средно на 23.III. Средната продължителност на снежната покривка е 112 дни. Около 48% от зимите са с устойчива снежна покривка

Негативни климатично явления са и градушките. Техният брой е около 5 на година през месеците април, май, юни и юли. Долнобанската котловина има относително по-малка  валежна сума  в сравнение  с южните  части  на  общината,  което  се  дължи  на дъждовната сянка, която хвърлят околните планини.
Ветровият режим и средната скорост на вятъра в различните посоки са представени в таблица 15. Средната годишна стойност на вятъра е 1.9 м/сек. Целогодишно преобладаващите ветрове са северозападни, като най-силните се наблюдават през зимата /януари и февруари/ и в началото на пролетта. Разнообразните релефни форми обуславят промени в посоката на вятъра.

Флора и фауна

Флората в община Долна баня е представена предимно от земеделски култури, като разпределението на земеделски  земи  и  горски  фонд  е  сравнително  равномерно. Горската растителност заема около 32 281 дка или около 50% от територията на общината при средно за страната 37%. Дървесната и храстовата растителност е представена от съобществата на сухоустойчиви видове. Във влажните места покрай поречията на реките се срещат влаголюбиви видове. По отношение на фауната, за най-ниските части на общината са характерни дребни бозайници. В горския пояс се срещат различни видове животни, характерни за северноевропейските иглолистни гори и Сибирската тайга.Част от територията  на общината  попада  в  природен  резерват  “Ибър”,  част от национален парк ”Рила”, първа категория защитена територия по IUCN, включен в “Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати” -  един от петте резервата в Рила планина. Разположен е на височина между 1100 и 2400 м, затова растителиният и животински свят в него са много разнообразни и богати. Резерватът  се  пресича  от  реките  Долнобанска  Бистрица, Чавча  и  Крайна  и  техни притоци. В територията на резервата има защитени арастителни и животински видове. 

Най-голямата природна атракция на Долна баня са белите щъркели, които са символ и на добра поличба. През 1999 година Долна баня печели първо място в проведения Национален конкурс за най-много щъркелови гнезда с 21 гнездящи двойки бели щъркели.

Воден ресурс

Водния ресурс на общината се оформя от преминаващите през територията й реки Марица, Долнобанска Бистрица, Очушница, Гуцалска. Но най-голямото богатство на Долна баня са множеството минерални извори, които се разкриват и до момента. Всички те притежават уникални свойства и включват почти целия спектър от полезни качества. Общата характеристика на водата е: слабоминерализирана, алкална, радиоактивна. Геотермалният извор е с дебит 17 л/сек. като има неразкрит потенциал. Началната температура е 62 - 65 градуса по Целзий. Водите са подходящи за лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат и посттравматични състояния, дихателната и нервната системи, гинекологични и кожни заболявания, вторични анемии, проблеми с обмяната на веществата, както и за питейно приложение, но само за профилактика на кариес, поради високото съдържание на флуор. Друг минерален извор е този, който се намира в местността “Бялата вода”, разположен на 2,5 км югозападно от града, с дебит 1 л/сек. и температура 26 градуса по Целзий. Водата се характеризира като хипотермална, слабоминерализирана, сулфатно¬натриева, без санитарно-микробиологични признаци на замърсявания. Радиоактивните показатели са в границите на нормите на минералните води. Има устойчив физико-химичен състав и се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика, както и за трапезни цели. Основната водна артерия, протичаща през територията на общината, е р. Марица. В община Долна баня оттича един от най-мощните термоводоносни басейни в Рило¬Родопската област и Средногорието. Долнобанският термален басейн се отличава с рязкото преобладаване на сулфатите и силна концентрация на калций. В микросъстава на водите изпъкват волфрама, германия, галия и стронция с дебит от 17л/сек. Термоминералният извор при гр. Долна баня е с дебит 17л/сек и Тє=65єС. През територията на общината протичат реките Марица, Очушница, Гуцалска и Гренадишка, което е добра предпоставка за развитието на земеделие /отглеждат се предимно ягоди, малини, картофи, а в последните години и маслодайни култури/

Защитени територии

В  общината  има  три  защитени  местности:  „Св.Спас“,  „Голямото  градище“  и „Малкото  градище“, с  цел опазване  на  територия  с  характерен  ландшафт,  който  е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

В общината има един градски парк, разположен в централната част на общинския център град Долна баня, както и един гробищен парк, ситуиран в югоизточната част на града.